799 796 906 | 518 544 777

Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych…

Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych wobec pracowników zarządzających zakładem pracy oraz wobec kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych Praca w godzinach nadliczbowych Praca w godzinach nadliczbowych to praca wykonywana przez pracownika ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w przypadku konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii oraz w razie szczególnych potrzeb pracodawcy. Według ogólnych zasad kodeksu pracy pracownikowi, który świadczył pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych...

Continue reading